Naujienos

Nuostatai papildyti lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje, kurios registruojamos į ŠMIR DB 
Nurodyti savivaldybių pavadinimai ir savivaldybių tarybų kodai


Švietimo ir mokslo institucijų registravimas registre

  • Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus  –  švietimo  įstaigas  (aukštąsias,  bendrojo  lavinimo,  neformaliojo švietimo mokyklas, profesinio mokymo, švietimo pagalbos  įstaigas, laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus), mokslinių  tyrimų  institutus, jų  filialus, užsienio aukštųjų mokyklų  filialus,  įsteigtus Lietuvos Respublikoje ir  kitame  mieste,  miestelyje,  gyvenvietėje,  kaime  esančius  jų  padalinius  (institutus,  fakultetus, skyrius ir kt.)
  • Registro  paskirtis  –  registruoti  Registro  objektus,  rinkti,  apdoroti,  sisteminti,  kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, siekiantys tapti(registruotis) Registro objektu, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės švietimo skyrių. 

Šiuo tikslu svetainės puslapio apačioje priekaboje nurodyti švietimo skyrių specialistai - ŠMIR tvarkytojai savivaldybėse, kuriems pateikiami: galiojantys ir įregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR) institucijos įstatai/nuostatai  su nurodyta švietimietiška veikla, pasižadėjimą ir institucijos duomenų registravimo kortelę, kurias galima pasirinkti iš pateiktų „ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx“ priekabos priedų.

Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorių el. paštu violeta.janulioniene@nsa.smm.lt  tel. 852356109.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas