Naujienos

Nuostatai papildyti lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje, kurios registruojamos į ŠMIR DB 
Nurodyti savivaldybių pavadinimai ir savivaldybių tarybų kodai


Švietimo ir mokslo institucijų registras

  • Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus  –  švietimo  įstaigas  (aukštąsias,  bendrojo  lavinimo,  neformaliojo švietimo mokyklas, profesinio mokymo, švietimo pagalbos  įstaigas, laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus), mokslinių  tyrimų  institutus, jų  filialus, užsienio aukštųjų mokyklų  filialus,  įsteigtus Lietuvos Respublikoje ir  kitame  mieste,  miestelyje,  gyvenvietėje,  kaime  esančius  jų  padalinius  (institutus,  fakultetus, skyrius ir kt.)
  • Registro  paskirtis  –  registruoti  Registro  objektus,  rinkti,  apdoroti,  sisteminti,  kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, siekiantys tapti Registro objektu, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės švietimo skyrių

Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorių el. paštu Violeta.Janulioniene@itc.smm.lt arba telefonu (8-5) 2356 109.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas