Naujienos

Nuostatai papildyti lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje, kurios registruojamos į ŠMIR DB 
Nurodyti savivaldybių pavadinimai ir savivaldybių tarybų kodai


Švietimo ir mokslo institucijų registravimas registre

  • Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus  –  švietimo  įstaigas  (aukštąsias,  bendrojo  lavinimo,  neformaliojo švietimo mokyklas, profesinio mokymo, švietimo pagalbos  įstaigas, laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus), mokslinių  tyrimų  institutus, jų  filialus, užsienio aukštųjų mokyklų  filialus,  įsteigtus Lietuvos Respublikoje ir  kitame  mieste,  miestelyje,  gyvenvietėje,  kaime  esančius  jų  padalinius  (institutus,  fakultetus, skyrius ir kt.)
  • Registro  paskirtis  –  registruoti  Registro  objektus,  rinkti,  apdoroti,  sisteminti,  kaupti, saugoti ir teikti Registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai, siekiantys tapti Registro objektu, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės švietimo skyrių. 

Savivaldybių švietimo sk. tvarkytojų sąrašą rasite esančioje tinklapio apačioje priekaboje „ŠMIR_tvarkytojai_20180215.pdf“. Savivaldybių švietimo sk. tvarkytojui turite pateikti galiojančius, įregistruotus Juridinių asmenų registre įstatus/nuostatus ir duomenų registravimo kortelę, kurią galite atitinkamai pasirinkti iš pateiktų priekabos „ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx“ priedų.

Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorių el. paštu alina.ceremisova@itc.smm.lt arba telefonu (8-5) 2356 109.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt
D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas